Page 1 - עיתון האומה 2
P. 1

2 ןוילג    המואה

                  הכונח ןוילג                  2017 רבמצדל 12 ח"עשת ולסכ ה"כ


                                               ?הצור ינא המ  02


                                           תיפותיש הרבחל ךרדב  03


                                              ונחנא הז םיבכמ  04


                                            ?תודחא םידדומ ךיא  05


                                      הכונח רנ לכל דחא ,תודוס הנומש  07


     8 תדחוימ יכה אמאה ,דחוימ יכה דליה  6 הניב ימי
     9 הקיתש ךותמ רוביח  9 תלוזל תועדומ
    16 תוחוכ םידחאמ  14 ?שדח המ  10 המוא יתב                                      לארשי םע תודחאל תיתרבח תימואל העונת - המואה
   1   2   3   4   5   6