בעל הסולם

ישיבת אור הגנוז

 המקום ישיבת “אור הגנוז” הינה ישיבה חדשה וייחודית שמביאה איתה רוח חדשה לעולם היישיבות. אנחנו משלבים לימוד תורת הנגלה והנסתר בהתנדבות ועבודה קהילתית במגוון פרויקטים ביישוב. הישיבה הוקמה מתוך מחשבה להוות מקום של התפתחות רוחנית, מקום שמאחד יחד אנשים שרוצים להתחבר אחד לשני, להתחבר לשם יתברך, לתורה הקדושה ולעם ישראל. החברים בישיבה מגיעים מרקעים וגילאים שונים, רצוננו להיות מקום לכל מי שחפץ ליבו ללמוד בצורה אמיתית ומעמיקה, לא משנה מאיזה רקע דתי אתה מגיע, בעל תשובה או חושב על . . ….

מאמר ‘הערבות’ : הרב יהודה הלוי אשלג “בעל הסולם”

(המשך ממאמר “מתן תורה”) שכל ישראל ערבים זה בזה, סנהדרין כ”ז שבועות ל”ט. וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה, כי לא נתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם מסכים הוא לקבל עליו את המצוה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו (כפי המתבאר בקונ’ א’ באות ב’ וג’ עש”ה מלה במלה) דהיינו, שכל אחד מישראל יקבל על עצמו, לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה למלאות כל צרכיו לא פחות . . ….

מצוה אחת // הרב יהודה הלוי אשלג “בעל הסולם”

“עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות” (קידושין מ ב)  אין עבודת ה’ וקיום המצוות, זולת לשמה, שפירושו: לעשות נחת רוח ליוצרו. אבל כבר הנהיגו חז”ל, לעסוק בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, מטעם – “שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה”… אומר אני: שהמצווה הראשונה והיחידה, שתהיה בטוחה יותר לשאיפה לבא ל”לשמה”, היא, לקבל על עצמו שלא לעבוד לצורכו, אלא במידת ההכרחיות לעבוד בהם, כלומר, בדיוק עד לידי סיפוק קיומו בלבד. ובשאר הזמן, יעבוד למען הציבור, להושיע נדכאים, ולכל . . ….

מאמר לסיום הזהר // הרב יהודה הלוי אשלג “בעל הסולם”

נודע, כי התכלית הנרצית מהעבודה בתורה ובמצוות, היא להדבק בהשם ית’, כמו שכתוב “ולדבקה בו”. ויש להבין, מה הפירוש של הדביקות הזאת בהשם יתברך, הלא אין המחשבה תופסת בו כלל? אכן, כבר קדמוני חז”ל בקושיא זו, שהקשו כן על הכתוב “ולדבקה בו” –  ואיך אפשר להדבק בו, הלא אש אוכלה הוא? והשיבו: הדבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון וכו’. ולכאורה קשה: איך הוציאו חז”ל את הכתוב מפשוטו? הלא כתוב במפורש ולדבקה בו, . . ….

מאמר ‘החרות’: הרב יהודה הלוי אשלג “בעל הסולם”

“חרות על הלוחות”, אל תקרי חרות אלא חֵירות, מלמד שנעשו חירות ממלאך המות [שמות רבה מ”א]. מאמר זה צריך ביאור, כי מה ענין קבלת התורה לשחרורו של האדם ממיתה? ועוד, לאחר שהשיגו על ידי קבלת התורה גוף נצחי, שאין המות חל עליו, אם כן, איך חזרו ואבדו אותו, האם יוכל הנצחי לההפך לבחינה של העדר? חרות הרצון אולם, כדי להבין את המושג הנעלה “חירות ממלאך המות”, צריכים מתחילה להבין מושג החרות במובנו הרגיל, כפי הבנת האנושות. הנה בהשקפה כללית, יש לחשב . . ….

אור פנימי לאסירים ולא רק: נפתחה ההרשמה למחזור המורים השלישי

  עמותת “אור פנימי” שמה לה כמטרה להנגיש את תורתו של בעל הסולם לכל אחד ואחד בצורה חוויתית ומהנה – בין היתר, לאסירים בבתי כלא ברחבי הארץ. מספר מבוגרי “תובנות” – התכנית להכשרת מנהיגים חברתיים, השתלבו במיזם וסיכמו את חוויות המפגש הראשון שלהם עם האסירים יש כאלו שגם אם ירצו לא יוכלו לצאת החוצה, להנות, להסתובב חופשי – לא היום, לא מחר ובאף לא יום אחר בזמן הקרוב. הם משלמים את חובם לחברה בתא מבודד ובבנין מנוכר. הם אסירים. אנחנו . . ….

לנשים, חדש בירושלים: מדרשת “הסולם”

לנשים, חדש בירושלים! מדרשה ברוח החסידות ופנימיות התורה ע”פ הבעש”ט ובעל הסולם –  לימוד איכותי ומעמיק ע”י מרצות בכירות בכל יום שלישי, בין השעות 17:00 – 21:00, בביכ”נ “הבושרים” – רח’ זכרון טוביה 14, נחלאות, ירושלים. פרשת השבוע ע”פ החסידות והלכות אקטואליות, סיפורי חסידים, הלכות שבת, אגרות הסולם, הבית היהודי, לימוד בספר “מתן תורה”, עם המרצות: הרבנית שלומית קסלר, הרבנית רבקה בידרמן, הרבנית בתיה שיינברגר, הרבנית חנה שיינברג, הרבנית נעמי כהן.   בנוסף: בימי ג’ מדי שבועיים, לסירוגין, ב- 21:00 – מהות הדת ומטרתה / שאלות ותשובות – שיעור . . ….

בקורת למרקסיזם לאור מציאות החדשה ופתרון לשאלת איחוד האומה על זרמיה: עיתון “האומה”

רבי יהודה הלוי אשלג | עיתון “האומה” | ד’ סיוון, ת”ש (5/6/1940) נדרשתי ליתן פתרון, לפי השקפתי, על הבעיה הכאובה, בדבר איחוד כל המפלגות והזרמים על רקע אחד. והנני להודות מיד, שלשאלה הזו באותו הדרך שנשאלה, אין לי פתרון. גם לא יהיה לה פתרון לעולם. כי על מדוכה זו כבר ישבו חכמי אומות העולם בכל הדורות והזמנים, ועוד לא מצאו פתרון טבעי, שיהיה מקובל על כל הזרמים שבתוכם. והרבה סבלו ועוד עתידים לסבול, מטרם שימצאו את שביל הזהב, שלא יהיה בסתירה לזרמים . . ….

שם האומה, השפה והארץ: עיתון “האומה”

רבי יהודה הלוי אשלג | עיתון “האומה” | ד’ סיוון, ת”ש (5/6/1940)  יש לבקר את שם האומה שלנו. כי התרגלנו לקרוא את עצמנו בשם “עברי” והשם הרגיל שלנו “יהודי” או “ישראל” יצא כמעט מהשימוש, עד שבכדי להבדיל בין השפה הז’רגונים לשפת האומה, קוראים לשפת האומה – ” עברית” ולז’רגונים “יהודית”. בתנ”ך מוצאים את השם עברי רק בפי אומות העולם, ובייחוד בפי המצרים. כמו: “ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו” (בראשית ל”ט י”ד), “ושם אתנו נער עברי…” (בראשית מ”א י”ג), “מילדי העברים . . ….

היחיד והאומה: עיתון “האומה”

רבי יהודה הלוי אשלג | עיתון “האומה” | ד’ סיוון, ת”ש (5/6/1940) האדם יצור חברתי. הוא אינו יכול למלא את צרכי חייו, כי אם בעזרה מזולתו. ולכן שיתוף רבים הוא תנאי הכרחי לקיומו. ואין כאן המקום לחקירת התהוות האומות, ודי לנו ללמוד את המציאות כפי שהיא לעינינו. עובדה היא, שהפרט הוא חסר אונים למלא את צרכיו בעצמו. והוא זקוק לחיי חברה – הוכרחו היחידים להתאגד באיגוד אחד, הנקרא בשם “אומה” או “מדינה”. שבה עוסק כל אחד במקצועו: מי בחקלאות, ומי במלאכת יד, . . ….