האומה – תנועה לאומית חברתית לאחדות עם ישראל

תקנון לרישום חבר באומה

החבר

 1. הריני מקבל עלי את “ואהבת לרעך כמוך” – כציווי ה’
 2. הנני מתחייב להזין לרשימה את הפרטים המלאים והאמיתיים שלי.
 3. ידוע לי שכרטיס החבר הנו אישי ואינו ניתן להעברה.
 4. אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש במאגר המידע לצורך פרסום ושיווק למטרת רווח אישי ולא להעבירו לגורם עסקי אחר, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הגוף המנהל את תפעול הרשימה, בכתב ומראש.

האומה

 1. חזון “האומה – תנועה לאומית חברתית לאחדות עם ישראל”, הוא לבנות ביחד חברה מאוחדת, שכל פרט בה הוא יחיד ומיוחד, המבוססת על נתינה וערבות הדדית ומקיימת את המצווה “ואהבת לרעך כמוך”.
 2. תנועת האומה מציעה אחדות סביב נושא משותף: תיקון החברה – בדרך של קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך כצווי השם. מהפך אישי וחברתי – להפוך את הנתינה והעזרה לזולת, לחברה ולכל אדם באשר הוא, לערך עליון. בית לכולנו – לכל עם ישראל, ללא הבדלי מעמדות, דעות וזרמים. האומה אינה תנועה פוליטית ואינה פועלת בכלים פוליטיים.
 3. פרטי החברים באומה והתחומים בהם הם מוכנים לתרום ולעזור איש לרעהו, יופיעו ברשימה, אותה יקבלו יחד עם כרטיס החבר. הרשימה תעודכן תקופתית וגם תופיע בהמשך באתר ו/או אפליקציה – הפתוחים רק לחברים הרשומים בה.
 4. העמותה מתחייבת שלא להעביר כל מידע אודות חבר באומה לאדם שאינו חבר ברשימה, ללא הסכמתו ואישורו מראש של החבר.
 5. זכויות היוצרים על התכנים ברשימת חברי האומה הינן של עמותת ‘האומה – תנועה לאומית חברתית לאחדות עם ישראל’ (להלן: העמותה), המנהלת את תיפעול הרשימה. העמותה רשאית להכניס מעת לעת שינויים בתקנון, אודותם תודיע לחברים. למרות האמור לעיל, רשאי חבר בקהילת תנועת האומה לשנות או להסיר את עצמו מהרשימה בכל עת. במקרה שכזה, עליו להודיע על כך לעמותה בכתב (אפשר במייל ל: hauma@hauma.com) ולהחזיר את כרטיס החבר, ופרטיו יוסרו מהרשימה הממוחשבת וגם מהמודפסת – במהדורה הבאה שתודפס.
 6. בעת השימוש במערכת החברים באומה, יכול שיצטבר מידע על נהגי החברים, שירותים שנתנו ו/או קיבלו, מידע שקראו, עמודים באתר בהם צפו, מקום מכשיר הקצה שבאמצעותו ניגשו לאתר ועוד. העמותה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסרו בעת תהליך ההרשמה, ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות הנ”ל או על פי הוראות כל דין, וזאת, כדי לאפשר לחברים להשתמש בשירותים שונים של הרשימה, כדי לאפשר להם לזהות את אלה שיוצרים עמם קשר וכדי לשפר את המערכת ואת הקשר בין החברים.
 7. העמותה רשאית לשלוח לחברים באומה מדי פעם בדואר אלקטרוני ובמסרונים מידע בדבר פעולותיה. בכל עת יכולים החברים לדרוש לחדול מקבלתו.
 8. פרסומו ברשימה ו/או הזכרתו של גוף כלשהו: אדם, בית אומה ו/או מרכז ו/או מוסד ו/או תאגיד ו/או קבוצת פעילים שפועלת תחת שם כלשהו – אם פועלים במסגרת תאגיד משפטי שנרשם כחוק בארץ או במדינה כלשהי בעולם ואף אם אינם פועלים כך – אין בהם כדי להצביע ו/או להעיד על זיקת אחריות מכל סוג בין הגוף הנ”ל לבין העמותה. אין לראות בפרסום הגוף ברשימה כאישור על ניהולו התקין ועל מעמדו המשפטי. אין ברישום לאומה בבחינת רישום לחברות בעמותה ולעמותה אין אחריות למהות הקשר בין החברים ברשימה, לאיכותו ולתוצאותיו, היא משמשת רק כמתווכת ליצירת הקשר ושימורו.
 9. כל מחלוקת בנושא הרשימה, שלא ימצא לה פתרון בין הצדדים, תיפתר בדין ודעת תורה, אצל הגורם שיוסמך לכך מטעם נשיא תנועת האומה.

 ברצוני להצטרף כחבר באומה

בהרשמתי אני מצהיר כי קראתי את הוראות ההרשמה ואת התקנון ואני מסכים ומקבל את האמור בהם

 

האומה – תנועה לאומית חברתית לאחדות עם ישראל